© 2020 by PETSITTING S. à r. l.

© 2020 by Petsitting SàRL. Text from Amandine Kipper & photos from Lisbeth Ganer. All rights reserved. Proudly created with Wix.com

PETsitting S. à r. l.

OLINGEN - LUXEMBOURG

 

Mir schwätzen och Lëtzebuergesch

Wir sprechen auch Deutsch

We speak also English

 

Autorisation Ministérielle n°119857 du 21/05/2008

N°Fiscal 20082425293 - Numéro d'identification TVA LU 22653328

RCS Luxembourg B 139718